Q – Band 소개 : 1 Early Morning Rain 2. Autumn L:eaves

4 중창과 밴드로 시작했는데 Nalini Bissoon씨의 한국말도 부른 가요는 큰 인기를 끌었다.

Kyou Park (Tenor Sax)  Bob Rogers (Bass)  Nival Bissoon (Drums)   Nalini Bissoon (Kyboard / Vocal)